Östra länken och avloppslösning Norra Sunderbyn

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 17 oktober sex ärenden, däribland igångsättningstillstånd för nya delar i Östra länkens etapp 4E samt val av avloppslösning för Norra Sunderbyn.

Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 68 miljoner kronor samt bevilja igångsättning för del ett och fyra i Östra länkens etapp 4E. Berörda sträckor är Spantgatan -Tunaskolan samt Järnhusen (Notviken) - till Storhedsvägen. Arbetet ska färdigställas under 2020 och hela etapp 4E planeras vara klar andra halvåret 2022.

Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget samt igångsättning för nya delar inom Östra länkens etapp 4E.

Avloppslösning Norra Sunderbyn

Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om avloppslösning för Norra Sunderbyn.

Luleå kommun är idag huvudman för fyra lokala slamavskiljare i Norra Sunderbyn där spillvatten från 27 fastigheter behandlas. Tillsynsmyndigheten, miljö- och byggnadsnämnden, genomförde i oktober i fjol en avloppsinventering som visade att samtliga slamavskiljare är uttjänade och måste åtgärdas senast 30 november 2021.

Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett tre olika alternativ för att åtgärda dessa och föreslår alternativ tre vilket innebär anläggning av ledningsnät, en pumpstation och sjöledning till Avans avloppsreningsverk.

Alternativet medför störst investeringskostnad men skillnaderna avseende totalkostnaden fram till år 2100 är förhållandevis små mellan de olika alternativen. Det förordade alternativet har klara fördelar ur drifthänseende samt ger mervärde för framtida användning av ledningsnät och sjöledning.

De övriga alternativen som utretts är fyra nya minireningsverk alternativt ett nytt gemensamt minireningsverk.

Övriga ärenden

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att nya området Dalbo tas in i verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet. Fastigheter i omvandlingsområdet Västra Revelsudden ska senast i slutet av 2021 kunna anslutas till det allmänna vatten- och spillvattensystemet enligt Luleå kommuns va-plan.

Ett e-förslag om att inrätta en skridskorink vid Gültzauudden föreslås avslås. Motiveringen är att det i Luleå finns fem ishallar, ett stort antal isrinkar och isytor utomhus samt isbanan som går runt centrumhalvön. Det finns inga ytterligare resurser att tillföra till ännu en isyta.

Se alla ärendenlänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

11 oktober 2019

Logotyp