Ny översiktsplan siktar på 100 000 invånare

Luleå kommun har inlett arbetet med att ta fram en ny översiktsplan - en samling mål och planer som beskriver hur Luleå ska utvecklas som kommun och stad. Enligt förslaget, som går upp till Luleås politiker inom kort, ska planen ställas ut till allmänheten under våren 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Den 29 mars behandlades 14 ärenden, bland annat förslag om ny granskning av kommunens översiktsplan.

Ett flertal nya kommunala markanvisningar finns också på agendan. Utskottet godkände bland annat en markanvisning till Eldstaden Kronan AB, som vill bygga flerbostadshus med cirka 60 lägenheter inom Kronandalen, etapp stadsdelscentrum.

Hur ska Luleå kommun utvecklas i framtiden? Hur ska vi tillsammans skapa en attraktiv kommun som är hållbar över tid? Det är några av frågorna som ska besvaras i den nya översiktsplanen, som nu håller på att tas fram.

Ny granskning av översiktsplanen Vision 2050

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som vägleder vid beslut. I kommunens översiktsplan Vision 2050 framgår bland annat att Luleå "ska vara en växande kommun och att det långsiktiga målet är en befolkning som närmar sig 100 000 invånare år 2050". Översiktsplanen ska vara aktuell och vart fjärde år ska kommunen ta ställning till om den är det.

Uppdraget att revidera Luleå kommuns översiktsplan gavs av kommunfullmäktige i maj 2017. Ett första förslag till reviderad översiktsplan presenterades i juni 2018. Samråd skedde under hösten 2018 och granskning under hösten 2019. Därefter har planförslaget reviderats och kompletterats ytterligare utifrån de inkomna synpunkterna.

Arbetet med den nya planen pågår och nu föreslår kommunstaben en ny granskning av planen. Enligt förslaget ska översiktsplanen ställas ut på nytt med ändringar och tillägg för granskning. Det ska ske under våren 2021. Därefter ska ÖP vidare till kommunfullmäktige för beslut under hösten 2021.

Utskottet valde idag att hänskjuta ärendet till KS 12 april.

Artikel om kommunens översiktsplan Länk till annan webbplats.

Läs mer om Vision Luleå 2050 på lulea.se Länk till annan webbplats.

Plan för markanvisningar för bostäder

Ett ärende gäller Plan för markanvisning för bostäder, som ska utgöra ett komplement till Riktlinjer för markanvisning genom att peka ut var kommunen avser anvisa mark. Planen ska bidra till att konkretisera genomförandet av översiktsplanen. Den ska skapa en tydlig och gemensam bild av markanvisning som ett verktyg för att säkerställa kommunens bostadsförsörjningsansvar, ge stöd vid handläggning av ärenden avseende markanvisningar för bostadsändamål samt tydliggöra Luleå kommuns intentioner avseende markanvisning för bostadsändamål för externa aktörer.

Planen ska gälla 2021-2026.

Utskottet valde idag att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

- Bostadsbyggandet har högsta prioritet i Luleå kommun och är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta växa. Nu tydliggör vi var det finns kommunal mark som kan användas för bostäder, för att underlätta för bostadsbyggarna, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Planuppdrag för del av Centrum – Trekantens parkering

I samband med arbetet med detaljplan för del av Centrum, Bävern 1, har Luleå Energis behov av ny fördelningsstation i centrum uppmärksammats. Lokalisering inom kvarteret Bävern 1 har prövats men bedöms vara mindre lämplig än lokalisering inom föreslaget planområde. Stadsbyggnadsförvaltningen i dialog med Luleå Energi föreslår därför att lokalisering av fördelningsstation på fastighet del av innerstaden 2:1, Trekantens parkering, ska prövas i en detaljplan.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget och ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan.

Mer om förslaget för Luleå energis nya fördelningsstation: Nya planer för området Trekanten

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande att avskriva ärendet om återremiss gällande förändringar i beslutet om Stadsöskolan med hänvisning till kommande utredning hos BUN
  • Godkännande av markanvisning till Eldstaden Kronan AB för uppförande av flerbostadshus med cirka 60 lägenheter inom Kronandalen etapp stadsdelscentrum
  • Godkännande av ny markanvisning på del av fastigheten Hertsön 11:1 till stiftelsen Norrbotten Islamiska Center

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 29 mars

Logotyp