Luleåmodellen bidrar till klimatnytta och omställning i hela Sverige

Luleå Energi har tillsammans med ett antal aktörer i branschen under ett halvt års tid jobbat för att ”pressa luften ur elsystemet” i Luleåregionen och på så vis frigjort effekt som är nödvändig för den gröna omställningen som pågår. Detta arbete kallas numera för Luleåmodellen och inspirerar nu andra kommuner och företag i Sverige som befinner sig i samma situation. Läs vad Luleåmodellen innebär och varför den är viktig för att vi ska få ner våra klimatutsläpp och se till att omställningen inte stannar av på grund av effektbrist.

Vårt Luleås artikelserie om hur Luleå kommun arbetar för att minska sin klimatpåverkan har tidigare tagit upp åtgärder inom områdena transporter, byggnader och fysisk planering. I den här artikeln har vi kommit in på det viktiga området energi.

Malin Larsson, VD på Luleå Energi tillsammans med kollegor runt om i Sverige vid ett panelsamtal i Almedalen i somras

Malin Larsson, VD på Luleå Energi tillsammans med kollegor runt om i Sverige vid ett panelsamtal i Almedalen i somras

När det pratas om den gröna omställningen fokuseras det ofta på företags möjlighet till tillväxt och konkurrenskraft. Den nya gröna industrin ska skapa nya jobb och generera inkomster till både aktieägare och kommuner. Vi ska ha starka företag och kommuner både här i norr och i övriga Sverige, men det kan också ibland vara klokt att backa bandet och komma ihåg själva grundorsaken till varför den gröna omställningen är så viktig och varför det är så bråttom.

Juli 2023 är den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sett enligt bland annat det amerikanska centret för miljöprognoser (NCEP). Vi måste troligen gå tillbaka många tiotusentals år för att hitta så höga temperaturer globalt enligt forskare. Temperaturer som närmar sig 50-gradersstrecket i södra Europa. Enorma skogsbränder och våldsamma oväder med skyfall och översvämningar som följd. En majoritet av forskarvärlden uppmanar världens ledare att agera skyndsamt för att hinna hejda klimatförändringarna och de fruktansvärda konsekvenser de kommer leda till om vi inte gör något.

Det är det här den gröna omställningen handlar om, vi måste få ner våra utsläpp av växthusgaser NU. För att planeten jorden ska fortsätta vara beboelig även för våra barn och deras barn och barnbarn så är det bråttom!

SSAB är en stor industrikoncern som har anläggningar här i Luleå, i Borlänge och i Oxelösund. Dessa anläggningar genererar tillsammans nästan 10 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Att SSAB därför går i fronten globalt sett för att växla över till fossilfri ståltillverkning är fantastiskt och något alla Lulebor ska vara stolta över. Det som krävs för att det ska vara möjligt är en väldig massa el. Även andra industrier vill satsa i Luleå och i Norr- och Västerbotten på grund av olika synergier industrierna emellan. Och även de vill satsa fossilfritt och kommer därför ha stora effektbehov.

Energi är ett viktigt område när det gäller hur Luleå kommun ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan

Energi är ett viktigt område när det gäller hur Luleå kommun ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan

Öppenhet och transparens och ett gemensamt ansvar för att hitta lösningar

För att komma ner till noll i klimatpåverkan måste vi alltså ha tillgång till stora mängder el. Och det är här Luleå Energi har stuckit ut hakan och kraftsamlat alla aktörer för att hitta vägar framåt. Med inspiration från AGON-gruppen (Accelererad grön omställning i Norrbotten) som Länsstyrelsen i Norrbotten initierade för att med hjälp av samarbete öka takten i omställningen så har Luleå Energi bjudit in till rundabordssamtal med de aktörer som berörs av behovet av mer effekt regionalt och lokalt. Luleå Energi har tillsammans med industrin, Svenska kraftnät, kommuner och Vattenfall gemensamt identifierat mer exakt vilka effektbehov det handlar om på kort och på lång sikt.

– Det visade sig att man har gjort väldigt grova uppskattningar, vilket har varit så man har kunnat göra tidigare, berättar Malin Larsson, VD på Luleå Energi, under ett panelsamtal i Almedalen i juni 2023. En stor anläggning tidigare har kanske haft ett effektbehov på 10 MW och därefter använt enbart 8 MW, då är det inte ett jättestort problem att man har bokat 10 MW. Däremot om man som nu i de nya industrierna har bokat ett effektbehov på 400 MW men sedan kommer att använda enbart 300 MW. Det blir väldigt stora konsekvenser för elsystemet om man gör så grova uppskattningar som dessutom ligger långt fram i tiden. Regelverk och gamla sätt att arbeta behöver ses över och förändras för att matcha omställningens storlek.

Malin Larsson förklarar vidare att när industrierna i rundabordsgruppen har varit transparenta kring sina nutida och framtida effektbehov och tillsammans tittat på vilka de faktiska behoven är så har man hittat nästan 1000 MW, vilket motsvarar den årliga produktionen i en svensk kärnreaktor. Att få fram nyproduktion av el är något som tar tid och detta sätt att identifiera ”luft” i elsystemet minskar risken för att omställningen försenas på grund av för lite effekt.

– Så där började vi och sen har vi har nött på, arbetet har pågått under ett halvår ungefär. Vi försöker nu hela tiden gå in och optimera effektbokningar och elnätsutbyggnaden tillsammans, industri, myndigheter och elbolag. Vi har utgått från att nu gör vi det här tillsammans eftersom det är det bästa för industriparken i Luleå och hela regionen.

”Luleåmodellen” inspirerar hela Sverige

Sättet att gemensamt med alla inblandade aktörer identifiera de faktiska effektbehoven och på så vis frigöra effekt kallas numera Luleåmodellen. Luleå Energi har fått åka runt i Sverige och berätta om det lyckade samarbetet, bland annat för regeringen och i Almedalen i juni.

– Vi är i ett läge där det fortfarande ligger de här grova gissningarna och prognoserna i systemet, inte bara i Luleå utan i hela Sverige och konsekvenserna av det är ju att det tar stopp. Den stora industrin har gått först och där ser vi ju det här tydligt, men nu ska vi också ställa om övrig svensk industri som kommer att ha en ökad elektrifiering. Vi kommer att ställa om våra transporter, vi ska ha laddstationer med några mils mellanrum och den effekten kommer inte att finnas om vi fortsätter som förut. Och det här kommer gå väldigt fort. Vi har ingen effekt i Luleå och vi kommer inte ha det på många andra ställen. Vi är först ut på grund av de stora industrisatsningarna häruppe men många fler kommer att känna av det här inom kort, fortsätter Malin Larsson.

Och det viktiga rundabords-arbetet fortsätter i Luleå, nästa steg är att gemensamt hitta lösningar för ökad flexibilitet där lokala industrier kan stötta elsystemet och varandra genom att anpassa produktionen och dra ner sin elförbrukning och sitt effektbehov när det är hög belastning på systemet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Lena Hedberg

Foto: Luleå Energi

Illustration: Vinter

Logotyp